Největší výběr zahradní a lesní techniky v Libereckém kraji
725 311 900
KAMENNÁ PRODEJNA:

Liberec > mapa <
Potřebujete poradit?
Vše o nákupu a produktech
725 311 900
Technická podpora
482 322 800

Obchodní podmínky

1.Obchodní podmínky


Obchodní podmínky platné od 03. 06. 2018
1. Úvodní ustanovení
1.1
V souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost A-PARTNER s.r.o. IČO 25487671 DIČ CZ25487671, se sídlem a provozovna Dr.M.Horákové 1200/111 460 06 Liberec 6. Firma je zapsaná OR vedeném KS Ústí n. Labem odd.C vložka 20466 , dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícími na straně druhé.
Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi: prodávajícím a kupujícím.
1.2
Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.A-PARTNER.cz (dále jen eshop)
1.3
Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „OZ“) řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené OZ, přičemž se nepoužíjí ustanovení § 2158 - § 2174 OZ.
1.4
Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto obchodních podmínek, že rozumí veškerým jejich ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.
1.5
Prodávající má oprávnění kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Obě strany jsou vázány zněním obchodních podmínek platným v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

1.6
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých z kupní smlouvy
Pro mimosoudní řešení sporů můžete kontaktovat následující instituce:

Finanční arbitr
Jeho působnost je vymezena zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Je oprávněn rozhodovat mj. spory mezi věřitelem a spotřebitelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Více informací naleznete na internetových stránkách www.finarbitr.cz

Kontaktní údaje:
Finanční arbitr ČR
Legerova 69/1581
110 00 Praha 1
Tel.: +420 257 042 070
e-mail: arbitr@finarbitr.cz

Česká obchodní inspekce (ČOI)
Na ČOI jste oprávněni se obrátit v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
Kontaktní údaje - Ústřední inspektorát:
Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
Tel: +420 296 366 360
Fax: +420 296 366 236
www: www.coi.cz

Orgány dohledu:
Česká obchodní inspekce (ČOI)
ČOI vykonává působnost v záležitostech týkajících se dodržování povinností stanovených zejm. zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele vč. povinností dle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.
Kontaktní údaje:
Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
Tel: +420 296 366 360
Fax: +420 296 366 236
www.coi.cz

2. Uzavření kupní smlouvy
2.1 Kupující objednáním - vyplněním objednávkového formuláře předkládá prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, to je potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.
2.2 Objednávkový formulář obsahuje název, označení zboží, cenu , způsob a cenu za dopravu zboží, platební metodu a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.
2.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení, nebo název obchodní firmy, bydliště nebo sídlo, IČO, DIČ, e-mailová adresa, kontaktní telefon, popřípadě doručovací adresa.
2.4 Cena veškerého zboží nabízené na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících. Cena za poštovné a balné, která je uvedena samostatně. Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího. Vyjímku tvoří zboží které není skladem a je označeno „na dotaz“ tato cena bude kupujícímu sdělena před uzavřením kupní smlouvy.
2.5 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.
2.6 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 OZ.
2.7 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.
2.8 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.


3. Práva a povinnosti smluvních stran
3.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.
3.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.
3.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto dodáním spojené.


4. Odstoupení od smlouvy
4.1 V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující, který je spotřebitelem, právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. Toto ustanovení neplatí, v případě zakoupení zboží v kamenných prodejnách a neobjednané přez e-shop prodávajícího.
4.2 Odstoupení od smlouvy provede zákazník písemně na adresu provozovny.
4.3 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží kupující vrátí v originálním obalu, nepoužité, čisté a kompletní.
4.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).
4.5 Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve dokud mu nebude předáno zboží zpět na provozovnu.
4.6 Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.
4.7 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
4.8 Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 OZ.
4.9 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.


5. Platební podmínky a přechod vlastnického práva
5.1 Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.
5.2 Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 14 dní po uzavření smlouvy.
5.3 Vlastnické právo k objednanému zboží přechází z prodávajícího na kupujícího úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.
5.4 Kupující souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.


6. Práva z vadného plnění a záruka za jakost
6.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena OZ, konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112.
6.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.
6.3 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
6.4 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
6.5 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od doručení zboží do místa určení.


7. Ochrana osobních údajů - GDPR
Shromažďujeme Vaše data pouze ze zákonných důvodů
7.1 Kupující tímto uděluje prodávajícímu souhlas k shromažďování, zpracovávání, uchovávání a užívání údajů, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího.
7.2 Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího / název obchodní firmy, adresu jeho bydliště / sídla, doručovací adresu, RČ / IČ, emailovou adresu a telefonní číslo.
7.3 Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.
7.4 Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.


8. Závěrečná ujednání
8.1 Veškeré vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.
8.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.
8.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

9. Nemožnost plnění

10. Informace a poradenství
Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající sám získal od výrobce či svého dodavatele.

Zboží mimo ČR nedodáváme.